• Phạm Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0915201392
  • Email:
   patuan.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thừa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0947788479
  • Email:
   ntthua.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0905422117
  • Email:
   ntthien.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
 • Lê Thị Hê Len
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0966501179
  • Email:
   lthlen.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Kim Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0352734902
  • Email:
   mtknga.thpt.mk@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Minh Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0338842915
  • Email:
   ntmngoc.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
 • Bùi Thị Thanh Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0389969453
  • Email:
   bttquang.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Trà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0978004171
  • Email:
   ntttra.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
 • Võ Thị Minh Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0919625902
  • Email:
   vtmthuy.thpt.mk@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thanh Giới
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0949640976
  • Email:
   ntgioi.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung.

 • Trần Minh Thiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT - Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0905149856
  • Email:
   tmthien.thpt.mk@phuyen.edu.vn
 • Huỳnh Thị Phiển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBTV Đảng ủy, Bí thư Chi bộ 1, Tổ trưởng tổ Toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0918151526
  • Email:
   htphien.thpt.minhkh@phuyen.edu.vn