• Phạm Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0915201392
  • Email:
   patuan.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thừa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0947788479
  • Email:
   ntthua.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0905422117
  • Email:
   ntthien.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
 • Lê Thị Hê Len
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0966501179
  • Email:
   lthlen.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Kim Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0352734902
  • Email:
   mtknga.thpt.mk@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Minh Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0338842915
  • Email:
   ntmngoc.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
 • Bùi Thị Thanh Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0389969453
  • Email:
   bttquang.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Trà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0978004171
  • Email:
   ntttra.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
 • Huỳnh Thị Phiển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBTV Đảng ủy, Bí thư Chi bộ 1, Tổ trưởng tổ Toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0918151526
  • Email:
   htphien.thpt.minhkh@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thái Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0986424340
  • Email:
   ntthoa.thpt.minkhai@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Văn Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ 3, Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0979700221
  • Email:
   nvthanh.thpt.mik@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Đính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0366080736
  • Email:
   ntdinh.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn