• Trần Thị Diệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Địa lý
  • Điện thoại:
   0984884098
  • Email:
   ttdieu.thpt.minkhai@phuyen.edu
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Dương Thị Thiên Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01676408420
  • Email:
   dttthu.thpt.minhkhai@phuyen.ed
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bùi Anh Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01692443740
  • Email:
   badiem.thpt.mk@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: