• Nguyễn Thị Thái Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0986424340
  • Email:
   ntthoa.thpt.minkhai@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Đính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0366080736
  • Email:
   ntdinh.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Hà Khuê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0986008335
  • Email:
   nnhkhue.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
 • Lương Thị Kim Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0983623984
  • Email:
   ltkoanh.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
 • Đặng Kế Huân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0985394591
  • Email:
   dkhuan.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
 • Ngô Quốc Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0933134486
  • Email:
   nqhuy.thpt.minhkhai@phuyen.edu