• Nguyễn Văn Thanh
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Đảng ủy viên. Phó Bí thư Chi bộ KHTN.Tổ trưởng
    • Học hàm, học vị:
      Thạc sĩ
    • Điện thoại:
      0979700221
    • Email:
      nvthanh.thpt.mik@phuyen.edu.vn
    • Giới thiệu sơ bộ:
  • Ngô Minh Tân
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên
    • Học hàm, học vị:
      Cử nhân
    • Điện thoại:
    • Email:
    • Giới thiệu sơ bộ:
  • Trần Anh Tuấn
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Tổ phó
    • Học hàm, học vị:
      Cử nhân
    • Điện thoại:
      0932542106
    • Email:
      tatuan.thpt.minhkhai@phuyen.ed
    • Giới thiệu sơ bộ:
  • Lê Đình Phong
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên
    • Học hàm, học vị:
      Cử nhân
    • Điện thoại:
      0935848299
    • Email:
      ldphong.thpt.minhkhai@phuyen.e
    • Giới thiệu sơ bộ:
  • Nguyễn Thị Thu Sương
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên
    • Học hàm, học vị:
      Cử nhân
    • Điện thoại:
      0978283488
    • Email:
      nttsuong.thpt.minhkhai@phuyen.
    • Giới thiệu sơ bộ:
  • Phan Thị Thu Phong
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên
    • Học hàm, học vị:
      Cử nhân
    • Điện thoại:
      01257989256
    • Email:
      pttphong.thpt.minhkhai@phuyen.
    • Giới thiệu sơ bộ:
  • Ngô Thị Hoàng Kết
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên
    • Học hàm, học vị:
      Cử nhân
    • Điện thoại:
      01672343403
    • Email:
      nthket.thpt.minhkhai@phuyen.e
    • Giới thiệu sơ bộ:
  • Huỳnh Thị Mộng Thường
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên
    • Học hàm, học vị:
      Cử nhân
    • Điện thoại:
      0903880394
    • Email:
      htmthuong.thpt.minhkhai@phuy
    • Giới thiệu sơ bộ:

      Giảng dạy môn Công Nghệ

  • Nguyễn Văn Hội
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên
    • Học hàm, học vị:
      Cử nhân
    • Điện thoại:
      01274835354
    • Email:
      nvhoi.thpt.minhkhai@phuyen.e
    • Giới thiệu sơ bộ:

      Giảng dạy bộ Môn Vật Lý