• Nguyễn Thị Tuyết Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên. Bí thư Chi bộ 2. Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0706142249
  • Email:
   ntlan.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
 • Huỳnh Thị Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0914642428
  • Email:
   htphuc.thpt.minhkh@phuyen.edu.vn
 • Tạ Thị Phưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0905617695
  • Email:
   ttphuong.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Trâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0977219060
  • Email:
   nttram.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
 • Trần Minh Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0919011325
  • Email:
   tmhien.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
 • Võ Thị Hà Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0986831755
  • Email:
   vthtrang.thpt.minhkhai@phuyen.
 • Nguyễn Lê Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0983745868
  • Email:
   nguyenledung271@gmail.com