• Nguyễn Thị Thừa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0947788479
  • Email:
   ntthua.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0905422117
  • Email:
   ntthien.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
 • Lê Thị Hê Len
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0966501179
  • Email:
   lthlen.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Kim Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0352734902
  • Email:
   mtknga.thpt.mk@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Minh Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0338842915
  • Email:
   ntmngoc.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
 • Bùi Thị Thanh Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0389969453
  • Email:
   bttquang.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Trà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0978004171
  • Email:
   ntttra.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
 • Dương Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0700000000
  • Email:
   dthoa.thpt.mk@phuyen.edu.vn