• Nguyễn Thị Hoàng Hạt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0935671196
  • Email:
   nthhat.thpt.minhkhai@phuyen.e
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Duy Gân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0962722339
  • Email:
   ldgan.thpt.minhkhai@phuyen.e
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Diễn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01629155420
  • Email:
   ttdien.thpt.minhkhai@phuyen.e
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01699770729
  • Email:
   ntthuyen.thpt.minhkhai@phuyen
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bùi Thị Len Ni
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: