• Nguyễn Thị Hoàng Hạt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng, Đảng ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0935671196
  • Email:
   nthhat.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
 • Bùi Thị Len Ni
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0336984345
  • Email:
   btlni.thpt.mk@phuyen.edu.vn
 • Trần Thị Diễn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0329155420
  • Email:
   ttdien.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
 • Lê Duy Gân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0962722339
  • Email:
   ldgan.thpt.minhkhai@phuyen.e