• Nguyễn Thị Cẩm Giao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01202674881
  • Email:
   ntcgiao.thpt.minhkhai@phuyen.e
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Luân Em
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0973978454
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Duy Nhất
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01695315530
  • Email:
   tdnhat.thpt.minhkhai@phuyen.e
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phan Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01695579625
  • Email:
   ptly.thpt.minhkhai@phuyen.e
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Thanh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0935848299
  • Email:
   lttnguyet.thpt.minhkhai@phuye
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Ngọc Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01665373374
  • Email:
   ltnnga.thpt.minhkhai@phuyen.e
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Hồng Út
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0974877411
  • Email:
   tthut.thpt.minhkhai@phuyen.e
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Vân Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0573578182
  • Email:
   hamynhu89@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: