• Phạm Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0915201392
  • Email:
   patuan.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
 • Huỳnh Tấn Sinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0964890903
  • Email:
   htsinh.thpt.mk@phuyen.edu.vn
 • Đặng Xuân Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0914814039
  • Email:
   dxphuong.thpt.mk@phuyen.edu.vn
 • Phạm Văn Tá
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0905760139
  • Email:
   pvta.thpt.mk@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thanh Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0935883414
  • Email:
   nttthuy.thpt.mk@phuyen.edu.vn
 • Vũ Đình Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0972093739
  • Email:
   vdhieu.thpt.mk@phuyen.edu.vn
 • Phạm Ngọc Giới
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0982489276
  • Email:
   pngioi.thpt.minhkhai@phuyen.