• Nguyễn Bá Kim
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0978555139
  • Email:
   nbkim.thpt.mk@phuyen.edu.vn
 • Huỳnh Thanh Hi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0982733323
  • Email:
   hthi.thpt.minhkh@phuyen.edu.vn
 • Huỳnh Thị Tuyết Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0924983610
  • Email:
   httly.thpt.mk@phuyen.edu.vn
 • Lê Thành Tạo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0904017717
  • Email:
   lttao.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
 • Trần Ngọc Tài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0918943278
  • Email:
   tntai.thpt.mk@phuyen.edu.vn