Hội nghị CB, CC, VC và Người lao động năm học 2019-2020