Thông báo về việc giới thiệu đoàn viên bị thiệt hại trong cơn bão số 12 để đề nghị xét hỗ trợ
Văn bản liên quan